Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő szolgáltató adatai

Neve: FC-PANNON Tanácsadó Kft. (FranklinCovey Magyarorsszág)

Címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64.

Adatfeldolgozás helye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64.

E-mail címe: office@franklincovey.hu

Telefonszáma: +36 1 202 0448

Képviselője: Bölcsföldi László, ügyvezető

Adatkezelési alapelvek

Az FC-PANNON Tanácsadó Kft. (Szolgáltató) elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az FC-PANNON Tanácsadó Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmazunk és betartunk. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2001.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény ( Nytv.) – A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint minden olyan jogszabály, amely kötelezően alkalmazandó adatkezelési rendelkezést tartalmaz.

Az adatvédelmi koncepció a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre a www.franklincovey.hu honlapot látogató és regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását.

 1. Szerződés teljesítése
 2. Jogi kötelezettség teljesítése
 3. Hozzájárulás alapján

Hírlevélre (Építőkockák) történő feliratkozásra vonatkozó szabályok

A www.franklincovey.hu látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a FC-PANNON Tanácsadó Kft. hírlevél szolgáltatása csak a szolgáltatásra történt regisztráció után vehető igénybe. Hírlevélre bárki feliratkozhat, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az FC-PANNON Tanácsadó Kft. – az e-mail cím felhasználásával – részére hírlevelet, reklám- és marketing célú hozzájárulás esetén üzleti ajánlatot tartalmazó tájékoztatást, felhívást küldhessen.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

A Felhasználó/Érintett a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával vagy írásban, az office@franklincovey.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó/Érintett ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot az FC-PANNON Tanácsadó Kft. központi címeiről. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

A hírlevél feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok:

 • név (keresztnév, vezetéknév)
 • e-mail cím

 

Külső szolgáltatók adatfelvétele: A www.franklincovey.hu honlap html kódja, továbbá a kiküldött hírlevelek html kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az FC-PANNON Tanácsadó Kft. ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az FC-PANNON Tanácsadó Kft. IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából.

Nyílt tréningre való jelentkezésre vonatkozó szabályok

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Nyílt tréningre való jelentkezés során gyűjtött és kezelt adatok:

 • név (keresztnév, vezetéknév)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • beosztás
 • számlázási cím

 

Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezés során megadott adatokat FC-PANNON Tanácsadó Kft. a nyílt tréning lebonyolítása érdekében kezelje a következő célból:

  • nyílt tréning előtt e-mailben tájékoztassák a tréning részleteiről
  • nyílt tréningen keletkező dokumentáció (jelenléti ív és tanúsítvány) céljából
  • nyílt tréning után e-mailben utánkövető leveleket kapjon a tanultak elmélyítése érdekében

A személyes adatok tárolásának időtartama: a nyílt tréninget követő 5 év vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az FC-PANNON Tanácsadó Kft. ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az FC-PANNON Tanácsadó Kft. IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából.

Közösségi irányelvek / Adatkezelés az FC-PANNON Tanácsadó Kft. közösségi média oldalain

Az FC-PANNON Tanácsadó Kft. termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

Az FC-PANNON Tanácsadó Kft. oldalain feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

Az FC-PANNON Tanácsadó Kft. oldalain a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

A látogatókra az adott közösségi portál Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az FC-PANNON Tanácsadó Kft. előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

Az FC-PANNON Tanácsadó Kft. nem felel a közösségi portálokon a felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az FC-PANNON Tanácsadó Kft. nem felel semmilyen, a közösségi portálok működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Az ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

A tájékoztatás kéréshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Az adatkezelési szabályzat és tájékoztató módosítása:

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani jelen szabályzatot.

A Szolgáltató a szabályzatot, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztatót köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni.

Az Érintettek jogorvoslati lehetőségei

1., Bíróság

Az Érintett a jogainak megsértése esetén – a döntés közlésétől, illetve ha a Szolgáltató az Info tv.-ben előírt határidőt elmulasztja, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül – az adatkezelő ellen bírósághoz, az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

2.,Adatvédelmi hatósági eljárás:

Az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén panaszt terjeszthet elő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH elnök: dr. Péterfalvi Attila, székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5; telefonszám: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410; honlap: www.naih.hu).

Adatkezelési alapfogalmak

GDPR: (General Data Protection Regulation) az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete

személyes adat: az adatkezeléssel érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, email-címe.

Bővebben: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

Szolgáltató: FC-PANNON Tanácsadó Kft. Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64. Adószám: 10727768-2-43 Cégjegyzék: 01-09-163641

Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltató játék, online-ügyintézés, hírlevél küldési szolgáltatása és funkciója, továbbá valamennyi, a Szolgáltató által akár időlegesen, akár állandó jelleggel nyújtott egyéb szolgáltatások.

Minden további információ megtalálható az Európai Bizottság erre vonatkozó részére: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_hu

Alkalmazott adatkezelési elvek 

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli.

Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. A szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos (pl. személyi szám).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható, ha
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy
b) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról (később bővebben¹), köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az FC-PANNON Tanácsadó Kft. hírlevelének adatkezelése: harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

A FC-PANNON Tanácsadó Kft. nem kapcsolja össze a www.franklincovey.hu-n gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal.

Harmadik országba (Európai Gazdasági Térségen kívülre) az FC-PANNON Tanácsadó Kft. felhasználói adatokat nem továbbít.

Az FC-PANNON Tanácsadó Kft. honlapján különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.

A www.franklincovey.hu látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a hírlevél szolgáltatás csak regisztráció után vehető igénybe.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az FC-PANNON Tanácsadó Kft. köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

Az FC-PANNON Tanácsadó Kft. az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Írja meg kérdését!

Az adatok biztonsága¹
A Tulajdonos mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. Egyes adatokat titkosítottan tárol, míg más adatokat csak azonosítást követően ér el Ő maga is. Az adatokat több, egymástól függetlenül eszközön tárolja a Tulajdonos és több különálló cég, szervezet szolgáltatásait igénybe veszi erre.

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő személy, valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős személyeknek való adatkezelésről mindig az aktuális szerződés rögzíti.

Az érintett adatok köre

honlap látogatók és hírlevél olvasók technikai jellegű adatainak rögzítése: A honlap látogatása és a hírlevelek megnyitása során az FC-PANNON TanácsadóKft. és az FC-PANNON Tanácsadó Kft. rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az FC-PANNON Tanácsadó Kft. nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

külső szolgáltatók adatfelvétele: A www.franklincovey.hu honlap html kódja, továbbá a kiküldött hírlevelek html kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat.

regisztrációs adatok – feliratkozás hírlevélre: Az FC-PANNON Tanácsadó Kft. hírlevél szolgáltatás funkciójából adódóan, csak regisztrált felhasználók számára vehető igénybe. A regisztráció az e-mail cím megadásából, és az ezt követő visszaigazolási eljárásból áll (double opt-in rendszer), melynek során az FC-PANNON Tanácsadó Kft. meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult jelentkezett a hírlevélre. Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható.

Ezen adatokat az FC-PANNON Tanácsadó Kft. és az FC-PANNON Tanácsadó Kft. nyilvánosságra nem hozza, harmadik személynek át nem adja. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A megadott e-mail címet és a visszaigazolással az FC-PANNON Tanácsadó Kft. birtokába került nevet kérelemre törli a rendszerből.

A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leírás szerint. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak.

Látogatói adatkezelés az FC-PANNON Tanácsadó Kft. honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

 

A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

 

A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

 

A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót az adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatjuk.

Kapcsolat, jogorvoslat

A www.franklincovey.hu, az FC-PANNON Tanácsadó Kft. hírlevél tulajdonosa:

FC-PANNON Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64.

Telefonszáma: +36 1 202 0448

E-mail címe: office@franklincovey.hu

Képviselő: Bölcsföldi László

Adatkezelői: Pintér Tímea

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)!

http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html